Algemene Voorwaarden - Deelnamevoorwaarden Qollect

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden en overige deelnamevoorwaarden van Qollect inzake de variabele rente claim.

 

Opdracht en volmacht

 

Je hebt je ingeschreven als deelnemer van Qollect inzake de variabele rente case. In dit document vind je alle voorwaarden van deelname.

 

Je kunt desgewenst binnen 14 dagen alsnog van je deelname afzien door die te herroepen; in zoverre is je aanmelding vrijblijvend (zie hieronder).

 

Deze overeenkomst is gebaseerd op het principe no-cure-no-pay: er zijn geen kosten aan verbonden, behalve als er succes voor jou wordt geboekt.

 

Qollect is de handelsnaam van DACCS B.V. (KvK nr. 83537848) (“Qollect”). Door je deelname heb je Qollect op basis van no-cure-no-pay opdracht en volmacht verstrekt om de te veel betaalde rente (“Variabele rente”) terug te vorderen (“De Claim”) die jou in verband met een lening, krediet, hypotheek, betaalrekening of andere betalingsverplichting of schuld in rekening is gebracht of nog zal worden gebracht door een bank of een andere geldverstrekker (“de Bank”). Deze overeenkomst is ook een exclusieve volmacht in (met het recht van substitutie) om alles te doen wat Qollect nodig acht om de Claim te innen, met inbegrip van het voeren van procedures, het treffen van een schikking, jou vertegenwoordigen bij een collectieve actie en/of een opt-out verklaring uitbrengen bij een collectieve procedure of schikking etc. Qollect kan zelf bepalen of ze daarbij handelt op jouw naam of op eigen naam.

 

Het no-cure-no-pay principe houdt in dat Qollect zelf alle kosten draagt die ze maakt bij het uitvoeren van de opdracht. Het bedrag dat jij verschuldigd zal zijn is een vergoeding ter hoogte van 10% van het behaalde resultaat als er niet geprocedeerd hoeft te worden en 20% van het behaalde resultaat mocht Qollect een procedure aanhangig moeten maken. Onder ‘behaald resultaat’ valt alles wat je na dit moment inzake de Claim ontvangt, ongeacht wie dat betaalt en ongeacht in welke vorm. Indien een vergoeding in natura wordt ontvangen, wordt de fee berekend over de waarde van die vergoeding. Qollect zal proberen om te zorgen dat de Bank ook jouw succesfee aan je vergoedt.

 

Als je bij ons deelneemt gaan we ervan uit dat je dit alleen bij ons doet en niet mede bij andere claimorganisaties ingeschreven bent.

 

Mocht dat anders zijn, neem dan contact op zodat we dat kunnen oplossen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bij meerdere organisaties een succesfee verschuldigd zou zijn. Verder ben je geen succesfee verschuldigd over compensatie die je eventueel ontvangt op basis van compensatieregelingen die er al waren voordat Qollect haar actie startte (12 september 2021).

De succesfee wordt niet berekend over de vergoeding die je ontvangt, voor zover dat een vergoeding betreft die overeenstemt met een aanbod dat de betreffende bank al (collectief of alleen aan jou) heeft gedaan vóór 12 september 2021.

 

Je verklaart dat:

 

Je de Claim niet gecrediteerd hebt gekregen en geen kwijting aan de Bank hebt verleend;

Je de Claim niet zult overdragen aan een derde of daarop zakelijke rechten zult vestigen.

 

Qollect zal deze overeenkomst naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. Zij staat niet in voor het behalen van resultaat.

 

Qollect mag naar eigen inzicht te bepalen hoe ze deze overeenkomst uitvoert. Ze is op ieder moment gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen, ook als er nog geen resultaat is behaald. In dat geval hoef je uiteraard niets aan Qollect te betalen.

 

Qollect is gerechtigd de eventuele succesfee te verrekenen met bedragen die ze mogelijk voor jou ontvangt. Indien je rechtstreeks gelden of waarde ontvangt ter voldoening van je Claim, ben je verplicht dit te melden aan Qollect. In het laatste geval dien je de succesfee daarover aan Qollect te voldoen.

 

Omdat er meerdere claiminitiatieven lopen, is het mogelijk dat jouw Claim geheel of gedeeltelijk wordt voldaan op een manier waarbij niet kan worden vastgesteld of dat (mede) komt door de inspanningen van Qollect. Om die reden is, als jij een vergoeding ontvangt, de succesfee door jou altijd aan Qollect verschuldigd, ongeacht of de voldoening verband houdt met de inspanningen van Qollect. 

 

Voor alle duidelijkheid nogmaals: De succesfee wordt niet berekend over de vergoeding die je ontvangt, voor zover dat een vergoeding betreft die overeenstemt met een aanbod dat de betreffende bank al (collectief of alleen aan jou) heeft gedaan vóór 12 september 2021.

 

Informatie

 

Je dient Qollect direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Qollect is tegenover jou of anderen alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en/of volmacht, indien aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld. Eventuele aansprakelijkheid van Qollect is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat jij als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan Qollect hebt betaald en/of verschuldigd bent of kan zijn in verband met deze overeenkomst, met een maximum van vijfhonderd euro (€ 500,00).

 

Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twee maanden nadat jij de schade hebt ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk bij Qollect te zijn ingediend.

 

Herroeping en intrekking

Tot 14 dagen na verzending van deze opdrachtbevestiging kun je deze overeenkomst kosteloos herroepen. Via het klantenportaal (portal.qollect.nl) kan je bij het profiel de overeenkomst herroepen. Je ontvangt dan een e-mail waarmee je het herroepen van de overeenkomst kan bevestigen. Al jouw gegevens worden dan uit ons systeem gehaald. Na die termijn is deze overeenkomst door jou niet meer kosteloos beëindigbaar. Doe je dat toch, dan ben je aan Qollect een bedrag verschuldigd ter hoogte van de succesfee die je verschuldigd zou zijn indien je Claim volledig zou zijn voldaan. Voor vragen rondom dit onderwerp kan je contact opnemen met info@qollect.nl

 

Geldigheid en wijzigingen

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. Qollect is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Wanneer geen tijdstip is aangegeven treedt de wijziging in zodra de wijziging door Qollect is medegedeeld.

 

Overdracht

 

Qollect is vrij om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde. Ze is ook bevoegd de opdracht geheel of deels te laten uitvoeren door een derde.

 

Klachten

 

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Qollect, dan kun je die schriftelijk of per e-mail richten aan het bestuur van Qollect. Het bestuur zal dan binnen twee weken contact met je opnemen om de klacht te bespreken en zal zich ten zeerste inspannen om de redenen voor de klacht, mits gegrond, weg te nemen.

 

Rechts- en forumkeuze

 

Op alle overeenkomsten tussen jou en Qollect is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en Qollect mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst - worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram